نوشته هایی با برچسب "پنبه خودرنگ"

ویژگیها و مزایای الیاف پنیه خودرنگ


ویژگیها و مزایای الیاف پنیه خودرنگ  استفاده از الیاف پنبه خودرنگ موضوع جدید محسوب نمیشود. این الیاف در فامهای سبز و قهوهای و قرمز از هزاران سال قبل در مناطق مختلف جهان میرویند. امروزه کشاورزان با استفاده از روشهای...

ادامه بیشتر ...