نوشته هایی با برچسب "بن نگاره هاي يك نقش"

آشنايي با چند اصطلاح فرش


آشنايي با چند اصطلاح فرش گره ( بافت ) پيچش نخ پرز با ترتيبي خاص به دور تارها را گره گويند . گره زدن و ايجاد نقش به وسيلة آن ها ، اساس كار قاليبافي است . گره ( انواع ) گره داراي انواعي است . بافندگان قالي نخ پرز را به گونه هاي...

ادامه بیشتر ...