نوشته هایی با برچسب "ابریشم و كشاورزی"

ابریشم ایران در روزگار زندیه


ابریشم ایران در روزگار زندیه غروب دولت نادرشاه افشار مصادف شد با روی کار آمدن متوالی افراد مختلفی از این خاندان در خراسان و بروز انقلابات و گردنکشیها در سایر مناطق ایران که این دوران پر آشوب حدود بیست سال به طول انجامید...

ادامه بیشتر ...