نوشته هایی با برچسب "ابریشم بافی در دوره زندیه"

ابریشم ایران در روزگار زندیه


ابریشم ایران در روزگار زندیه غروب دولت نادرشاه افشار مصادف شد با روی کار آمدن متوالی افراد مختلفی از این خاندان در خراسان و بروز انقلابات و گردنکشیها در سایر مناطق ایران که این دوران پر آشوب حدود بیست سال به طول انجامید...

ادامه بیشتر ...