گلیم باف

گلیم باف

درقسمت‌های بالاوپایین بسیاری ازدست بافت‌ها، باریکه‌ای به عرض یک یادوسانتی مترباکمک نخ پود ,مانندپارچه بافته می شوندکه دراصطلاح به آن گلیم  بافت ویا سوف می‌گویند. درمعدودی ازفرش هابه جای ریشه‌ها، باریکه‌های گلیم دیده می شوندکه به آن‌ها ریشه بسته می گویندوبه آسانی می‌توان بازکرده وبه صورت ریشه نمایان ساخت. گلیم بافت هامانندریشه هابه عنوان یک قسمت محافظ برای فرش تلقی می شوندزیرادرصورت آسیب رسیدن به این قسمت کم‌کم قطعهٔ آسیب دیده پیشرفت میکندتابه جسم اصلی فرش رسیده ودرنتیجه سبب میشودکه گره هابه تدریج ناپدیدشده وفرش ارزش‌های خودراازدست بدهد. درهنگام آسیب دیدن این قسمت بایدسریعاآنهاراجداکرده وبانخ‌های محکم بخیه‌های معمولی ویازیگزاگ مانندبه قسمت فرسوده زدتاازمتلاشی شدن فرش جلوگیری شود.

گلیم   باف

گلیم باف

اخبار مرتبط