هنر قالی بافی در ایران

هنر قالی بافی در ایران

هنرايران در مغرب زمين به مدت چند قرن بيش از هرچيز به قالي ايراني نامبردار و شناسا بوده است.

هنر قالیبافی از دیرباز در میان ایرانیان رواج داشته است به گونه ای که تاریخچه این هنر به زمان هخامنشیان برمیگردد قدیمی ترین قالی به دست آمده مزین به نقوشی از زمان هخامنشیان است.

فرش مشرق زمين، دستكم از اواخر قرون وسطي، جزو اقلام داد و ستد قرار گرفت و در سده هاي چهاردهم و پانزدهم مسيحي بر صورت اموال اشراف و ثروتمندان افزوده گشت و نيز به آثار نقاشان اروپايي راه يافتبرتري و فراستي جهاني تنها از آن هنري تواند بود كه بازتاب اصيل و طبيعي تمدن و فرهنگي باشد كه آن پديد آورده است؛ و اين درست همان چيزي است كه قالي هاي ايراني در حد استثنايي از آن برخوردارند، چرا كه بينش زيبايي شناختي خاصي را به كمال رسانده اند كه عميقاً و به طرز بارز ايراني است..(هنر قالی بافی در ایران)

این هنر با گذشت زمان و ذوق هنرمندان دارای نقشهای زیبا گشته و از گذشته تا کنون دارای جایگاه ویژه ای در ایران و جهان میباشد.

 

 

en1205

اخبار مرتبط