شیرازه دوزی قالی

شیرازه دوزی قالی

بعد از بافت هر رج باید شیرازه یا کناره پیچ نیز به موازات قالی بافته شود. بافت کناره پیچ، تا حدودی تارهای چله را مهار کرده و از گسیختگی آن جلوگیری می‌کند. ضمنا در اطراف و حواشی قالی، ضمن پوشاندن سر پودها نظم و ظرافت خاصی می دهد.

 

لبه‌های جانبی مانندقسمت‌های بالاوپایین فرش بیشتردرمعرض سائیده شدن واستهلاک قراردارند. لذاهنگام بافت فرش چندتارجانبی قسمت‌های راست وچپ فرشینه رابااستفاده ازنخ خای پودکه ازلابلای تارهاگذرانیده شده اندبه یکدیگرمی تابانندواین عمل رابه تدریج تاخاتمهٔ بافت فرش ادامه می‌دهند. تنهابادوخت ویاتابانیدن یک رشته ازکلاف نخی جداگانه، متناسب بارنگ ونوع قالی به دورتارهای جانبی عمل ترمیم واستحکام بخشیدن به لبه‌های فرشینه راانجام می‌دهند. به این عمل دراصطلاح شیرازه دوزی می‌گویند. این عمل ممکن است درطول حیات فرش چندین بارتکرارشودبدون آنکه ارزش تجارتی آن کاهش یابد.(شیرازه دوزی قالی)

شیرازه دوزی قالی

شیرازه دوزی قالی

اخبار مرتبط