ریشه بافی در قالی

ریشه بافی در قالی

تقریبا در بالا و پایین تمام قالی ها و ریشه های فرش به چشم می خورند که در حقیقت همان قسمتهای ابتدایی و انتهایی تارهای فرش هستند.

طول این ریشه بسته به مراکز متعدد فرشبافی از یکی دو سانتیمتر تا پانزده سانتیمتر تغییر می کند. ولی بهترین اندازه برای ریشه های فرش رقمی در حدود چهار سانتیمتر می باشد. ریشه های بلندتر از این مقدار گر چه ممکن است دکوراتیو و زیبا باشند ولی اغلب به یکدیگر گره خورده و احتمالا ممکن است پاشنه کفش ها در آن گیر نموده و یا این که بازیچه گربه های خانگی شوند.(ریشه بافی در قالی)
در صورتی که ریشه های فرش از بین بروند می توان با الیاف مشابه با تارهای فرش ریشه های جدید ایجاد کرد و این کاری است که رفوگران به خوبی از عهده آن برمی آیند.

ریشه بافی در قالی

ریشه بافی در قالی

اخبار مرتبط