رفع پیچیدگی کناره‌های فرش

رفع پیچیدگی کناره‌های فرش

گاهی کناره‌های جانبی برخی ازفرش‌های پرکاروچندپوده مانند: فرش ساروق , فرش بیجار , فرش کاشان , فرش اصفهان , فرش قم و فرش تبریز پیچیده شده ولوله می‌شود. این حالتی است که به ندرت درفرش‌هایی بابافت شل ویایک پوده اتفاق می‌افتد. درصورتی که پودهایی راکه به دورتارهای جانبی می پیچانندمحکم کشیده ویاسفت کرده ویارج‌های گره رامحکم شانه کرده باشنداین کیفیت بروزمیکند که البته عوامل دیگردربروزاین حالت ممکن است. به علت تابیده شدن بیش ازحدپودهاویاتراکم زیاد چله هادرکناره‌های فرش باشد. برای رفع شدن کناره‌های جانبی فرش می‌توان به این ترتیب عمل کرد: نوارهایی به عرض تقریبی چهارسانتی متراز لینولئوم ویاجنس مشابه آن راانتخاب کرده ودرحاشیهٔ پشت فرش ودرقسمت‌های لوله شده بانخ وسوزن مناسب به صورت زیگزاگ می‌دوزند. بایدتوجه داشت که هیچگاه نبایدبرای رفع لوله شدن، کناره‌های فرش راباچسب، موم ویامیخ به کف اتاق، پارکت وموکت زیرفرش چسباندویامیخکوب کرد. زیراپس ازمدتی چسب خشک شده وفرش ازکف اتاق جدامیشوددرحالتی که به فرش آسیب زیادی میرسدویااینکه میخ‌های کوبیده شده درجسم فرش آنراپاره کرده وبه ارزش آن لطمه می‌زند. اگرچه که اطوکشیدن کناره‌های لوله شده بااستفاده ازپارچهٔ مرطوب راه حل دیگری میباشدولی بایدتوجه داشت که اطوی بسیارگرم به الیاف فرش آسیب می‌رساند.(رفع پیچیدگی کناره‌های فرش)

رفع پیچیدگی کناره‌های فرش

رفع پیچیدگی کناره‌های فرش

اخبار مرتبط